ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 2)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1. «Υπηρεσία» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών, τηρουμένων των παραγράφων 2 έως 4.

2. «Υπηρεσία που παρέχεται εξ αποστάσεως» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέλη να είναι ταυτόχρονα παρόντα αλλά δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών· ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται -

(α) Εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς·

(β) αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη·

(γ) κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδιών παρουσία του πελάτη·

(δ) διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη.

3. «Υπηρεσία που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, αλλά δεν περιλαμβάνει-

(α) Υπηρεσία που έχει υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών -

(i) Αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων),

(ii) πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης, κλπ με αντίτιμο ακόμη και όταν στην είσοδο ή/και στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση ή/και να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωμή.

(β) υπηρεσίες “off-line”: διανομή CD-ROM ή λογισμικού σε δισκέτες·

(γ) υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής και επεξεργασίας δεδομένων -

(i) Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας,

(ii) υπηρεσίες φαξ/τέλεξ,

(iii) υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ,

(iv) ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ,

(v) νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ,

(vi) άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/φαξ.

4. «Υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή απεριόριστο αριθμό αποδεκτών (μετάδοση “από ένα σημείο σε πολλά σημεία”) -

(α) Υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των “βίντεο σχεδόν αλά καρτ”), κατά τη νομοθεσία που υιοθετεί την Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων·

(β) υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

(γ) (οπτικοακουστική) τηλεκειμενογραφία (Teletext).