ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 3)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ

 

Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το Νόμο αυτό:

(α) Επενδυτικές υπηρεσίες,

(β) Συναλλαγές ασφάλισης και αντασφάλισης,

(γ) Συναλλαγές που έχουν σχέση με συνταξιοδοτικά ταμεία,

(δ) Υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές επί προθεσμία ή προαίρεση.

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως:

(αα) Τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στη νομοθεσία που υιοθετεί το Παράρτημα της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαϊου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών·

(ββ) τις υπηρεσίες οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·

(γγ) τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από δραστηριότητες υπέρ των οποίων ισχύει αμοιβαία αναγνώριση και οι οποίες αναφέρονται στη νομοθεσία που υιοθετεί το Παράρτημα της Οδηγίας 89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος και την τροποποίηση της Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ·

(δδ) τις συναλλαγές που εξαρτώνται από δραστηριότητες ασφάλισης και αντασφάλισης, και οι οποίες αναφέρονται στη νομοθεσία που υιοθετεί:

(i) την Οδηγία 64/225/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αντασφαλίσεως και της αντεκχωρήσεως,

(ii) την Πρώτη Οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής,

(iii) την Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής),

(iv) την Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής), ή

(v) το Παράρτημα της Πρώτης Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής.