Ερμηνεία

2.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά -

«άλλη απαίτηση» σημαίνει την απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διάθεση του στην αγορά, όπως οι συνθήκες χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψής του, εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εμπορία του·

«δημόσια αρχή» σημαίνει Υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό δημοσίου δικαίου και τη Βουλή των Αντιπροσώπων·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες» σημαίνει απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών και στην άσκησή τους, ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οργανισμός» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«πρότυπο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τυποποίησης Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«σχέδιο τεχνικού κανόνα» σημαίνει το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας και, το οποίο δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις·

«τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει την προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοποίησης και περιλαμβάνει τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων, προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων, καθώς επίσης και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.

«τεχνικοί κανόνες de facto» περιλαμβάνει -

(α) τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις·

(β) τις εκούσιες συμφωνίες, στις οποίες η Δημοκρατία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες·

(γ) τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες, αλλά δεν περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τις εγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων·

«τεχνικός κανόνας» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες περιλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική από νόμο ή την πρακτική (τεχνικοί κανόνες de dure ή de facto) για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα της Δημοκρατίας ή νομοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος ή την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

«υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Παράρτημα Ι.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού -

(α) Kάθε κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν, αν ληφθεί υπόψη η αιτιολογία και το κείμενό του, έχει συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε επί μέρους διατάξεις, να ρυθμίσει με σαφή και εύστοχο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές·

(β) κάθε κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες μόνο κατά συνεκδοχή ή κατά σύμπτωση.