Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμος του 2003.