Διευθυντής

5.-(1) Προϊστάμενος του Τμήματος Τελωνείων είναι ο Διευθυντής, ο οποίος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος της Δημοκρατίας.

(2) Ο Διευθυντής έχει καθήκον, κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού, να εισπράττει τα έσοδα από δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις και να ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από την τελωνειακή ή και την άλλη νομοθεσία.