Άσκηση εξουσίας και εκτέλεση καθηκόντων

6.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς, είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα της εκτέλεσης των καθηκόντων, δημόσιους υπαλλήλους και άλλα φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων αναφορικά με αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε σε αυτόν. Τα καθήκοντα των προσώπων αυτών και οι όροι άσκησης των καθηκόντων τους, καθορίζονται από το Διευθυντή, ο οποίος δύναται να αναστείλει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε με τον τρόπο αυτό.

(2) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε, το οποίο ο Διευθυντής, σύμφωνα με νομοθετική διάταξη, είναι υπόχρεος ή εντεταλμένος να πράξει, μπορεί να διενεργηθεί από οποιοδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που έχει γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτηθεί εγγράφως για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή· και οποιαδήποτε εξουσιοδότηση υπογραμμένη από το Διευθυντή είναι αποδεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.