Ωράριο λειτουργίας

7. Η εκτέλεση τελωνειακών εργασιών και διατυπώσεων διενεργείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη ώρα ή ημέρα ήθελε ο Διευθυντής καθορίσει εφόσον κριθεί αναγκαίο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως τα τελωνεία παραμένουν ανοικτά και οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί είναι διαθέσιμοι σε αυτά ή αλλού για διεκπεραίωση εργασίας σε άλλες ημέρες και ώρες εκτός από αυτές που καθορίζονται πιο πάνω, εφόσον ήθελε πεισθεί ότι αυτό επιβάλλουν οι δημόσιες ανάγκες ή και ανάγκες του εμπορίου και καταβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση τα τέλη υπερωρίας τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τους όρους που ήθελε εκάστοτε καθορίσει.