Τελωνειακοί περίβολοι

8. Τους τελωνειακούς περιβόλους αποτελούν οι αναγκαίοι υποκείμενοι σε τελωνειακό έλεγχο ή εποπτεία χώροι, που βρίσκονται εκτός των τελωνειακών γραφείων, των Δημόσιων προσωρινών αποθηκών και των αποθηκών Δημοσίου και δύνανται να χρησιμοποιηθούν και ως υπαίθριοι χώροι προσωρινής εναπόθεσης, στους οποίους εκτελούνται τελωνειακές εργασίες. Ως τελωνειακοί περίβολοι χρησιμοποιούνται και οι αναγκαίοι δημόσιοι χώροι λιμένων και αερολιμένων.