Καθορισμός τελωνείων και τελωνειακών περιβόλων

9. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τα τελωνεία και τους τελωνειακούς περιβόλους στο έδαφος της Δημοκρατίας.