Καθορισμός λιμένων

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να -

(α) καθορίσει και κατονομάσει ως λιμένες για τελωνειακούς σκοπούς, οποιαδήποτε περιοχή στη Δημοκρατία, που εκάστοτε καθορίζεται στο Διάταγμα αυτό.

(β) ανακαλέσει τον καθορισμό οποιουδήποτε τέτοιου λιμένα που έχει γίνει για τους πιο πάνω σκοπούς ή να τροποποιήσει τα όρια οποιουδήποτε τέτοιου λιμένα.

(γ) ανακαλέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε Διάταγμα που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο εδάφιο αυτό.