Εγκεκριμένη αποβάθρα

11.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει εντός οποιουδήποτε λιμένα, για χρονικές περιόδους και με όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από αυτόν, τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης εμπορευμάτων, καθώς και επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών· οποιοσδήποτε δε τόπος ο οποίος εγκρίνεται με τον τρόπο αυτό, θα αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ως “εγκεκριμένη αποβάθρα”.

(2) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε και για εύλογη αιτία να ανακαλέσει την έγκριση ή ανακαλέσει ή τροποποιήσει τους όρους έγκρισης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (1).