Σταθμός ελέγχου αερολιμένα

12.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει σε οποιοδήποτε τελωνειακό αερολιμένα, για χρονικές περιόδους και με όρους και περιορισμούς που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, μέρος ή κάποιο τόπο στον αερολιμένα αυτό για τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. οποιοσδήποτε δε τόπος ή μέρος που εγκρίνεται για τον πιο πάνω σκοπό, αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ως "σταθμός ελέγχου αερολιμένα".

(2) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε και για εύλογη αιτία να ανακαλέσει την έγκριση ή ανακαλέσει ή τροποποιήσει τους όρους έγκρισης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (1).