Γενική διάταξη για τη δήμευση εμπορευμάτων

105. Σε περίπτωση δήμευσης εμπορευμάτων, αυτά μεταφέρονται σε αποθήκη Δημοσίου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 72(2).