Δήμευση εμπορευμάτων σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης για τον τελικό προορισμό τους

106. Σε περίπτωση που τελεί σε ισχύ απαγορευτική διάταξη ή περιορισμός δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, όσον αφορά στην εξαγωγή ή επανεξαγωγή εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων κάποιας ειδικής κλάσης ή κατηγορίας ή εμπορευμάτων με ειδικό προορισμό, τότε, αν κάποιο πρόσωπο πρόκειται να φορτώσει για εξαγωγή ή επανεξαγωγή οποιαδήποτε εμπορεύματα ή ανάλογα με την περίπτωση εμπορεύματα της εν λόγω κλάσης ή κατηγορίας και κατά τη διενέργεια της διασάφησης για τα εμπορεύματα αυτά πριν τη φόρτωση ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους, προβαίνει σε δήλωση για τον τελικό προορισμό των εμπορευμάτων αυτών και ο Διευθυντής έχει υπόνοιες ότι η δήλωση είναι αναληθής σε κάποιο ουσιώδες σημείο της, τα εμπορεύματα δυνατό να κατακρατηθούν, μέχρις ότου ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι η δήλωση είναι αληθής, σε αντίθετη δε περίπτωση, τα εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευση.