Ειδική διάταξη για τη δήμευση μεγαλύτερων πλοίων

107.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, πλοίο καθαρής χωρητικότητας διακόσιων πενήντα τόνων και άνω, δεν υπόκειται εις δήμευση σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, παρά μόνο σύμφωνα με το άρθρο 110, εκτός αν το ποινικό αδίκημα για το οποίο ζητείται η δήμευση του πλοίου -

(α) ήταν ουσιαστικά ο αντικειμενικός σκοπός του πλου, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα· ή

(β) διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της δίωξης του πλοίου από σκάφος που βρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, αφού παράλειψε να σταματήσει, όταν κλήθηκε για το σκοπό αυτό από το υπό αναφορά σκάφος.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάποιο πλοίο λογίζεται ότι κλήθηκε κανονικά να σταματήσει -

(α) αν κληθεί για το σκοπό αυτό με διεθνή κώδικα σηματοδότησης ή άλλο αναγνωρισμένο μέσο από το υπό αναφορά σκάφος το οποίο είχε υψωμένη τη νόμιμη σημαία του· ή

(β) αν, όταν έγινε η κλήση, το πλοίο βρισκόταν εντός ακτίνας δώδεκα ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Δημοκρατίας.

(3) Η διάταξη για εξαίρεση από τη δήμευση πλοίων σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα δήμευσης των μεταφερόμενων από αυτό εμπορευμάτων.