Συμπληρωματική βεβαίωση

49. Αν ο Διευθυντής κρίνει ότι το ποσό που έπρεπε να βεβαιωθεί εκ των υστέρων σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 48, υπερβαίνει το ποσό που βεβαιώθηκε εκ των υστέρων, τότε την ή πριν την τελευταία η΅έρα κατά την οποία η εκ των υστέρων βεβαίωση θα μπορούσε να εκδοθεί, ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει συμπληρωματική βεβαίωση για το ποσό αυτό και να την κοινοποιήσει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.