Ακύρωση εκ των υστέρων βεβαίωσης από το Διοικητικό Δικαστήριο

50. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 44 αν -

(α) εκ των υστέρων βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή

(β) απόφαση του Διευθυντή σε αίτημα αναθεώρησης αναφορικά με εκ των υστέρων βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία,

κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρη από το Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος και παρίσταται ανάγκη επανεξέτασης, τότε ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει νέα εκ των υστέρων βεβαίωση εντός ενός έτους από την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου.