Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθείσας τελωνειακής οφειλής και άλλης τελωνειακής οφειλής

51. Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας -

(α) Αν αν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει είτε πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταβάλει ποσό στο Διευθυντή ως τελωνειακή οφειλή ή και άλλη τελωνειακή οφειλή, το οποίο δεν ήταν οφειλόμενο, τότε ο Διευθυντής είναι υπόχρεος να επιστρέψει στο πρόσωπο αυτό το εν λόγω ποσό.

(β) Οο Διευθυντής είναι υπόχρεος να επιστρέψει ποσό σύμφωνα με το άρθρο αυτό μόνο αν υποβληθεί σχετική απαίτηση.

(γ) Οο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο αυτό αν η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα πλούτιζε αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλει την απαίτηση.

(δ) Κκανένα ποσό είναι δυνατό να απαιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία καταβλήθηκε.

(ε) Ο οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου υποβάλλεται στον τύπο και τον τρόπο που καθορίζει ο Διευθυντής και υποστηρίζεται με γραπτές αποδείξεις.