Χρηματική επιβάρυνση και τόκος

52.-(1) Επί οποιουδήποτε ποσού δασμού ή και φόρου που εκ των υστέρων βεβαιώνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ίση προς το δέκα τοις εκατόν (10%) του ποσού που βεβαιώνεται.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) χρηματική επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις εκούσιας αποκάλυψης που γίνεται σε χρόνο που προηγείται της επιλογής οποιουδήποτε ελέγχου από τον οποίο δυνατόν να προκύψει εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής οφειλής ή και άλλης τελωνειακής οφειλής.

(3) Πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καταβάλλει στο Διευθυντή, στην έκταση που αφορά οφειλόμενο δασμό, τόκο ίσο με το επιτόκιο, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 114 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του Άρθρου 112 αυτού, ή, στην έκταση που αφορά άλλα οφειλόμενα ποσά,  με το εκάστοτε σε ισχύ δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό καθορίζεται ετησίως με Διάταγμα του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου, επί των κατάβλητέων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής επιβάρυνσης, από την ημέρα που τα εν λόγω ποσά καθίστανται οφειλόμενα.