Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων

121.-(1) Σε περίπτωση που προβάλλεται ισχυρισμός σε οποιοδήποτε στάδιο δικαστικής διαδικασίας η οποία άρχισε δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας -

(α) ότι η διαδικασία αυτή άρχισε με εντολή του Διευθυντή· ή

(β) ότι κάποιο πρόσωπο φέρει ή έφερε την ιδιότητα του Διευθυντή, εξουσιοδοτημένου λειτουργού ή δημόσιου υπαλλήλου· ή

(γ) ότι πρόσωπο είναι ή ήταν διορισμένο ή εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή για άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος ή ότι ασχολήθηκε μετά από εντολή ή με τη συναίνεση του Διευθυντή στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος· ή

(δ) ότι αποδείχθηκε ή όχι ικανοποιητικά στο Διευθυντή οποιοδήποτε ζήτημα σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας· ή

(ε) ότι κάποιο πλοίο είναι κυπριακό· ή

(στ) ότι η απόρριψη ή καταστροφή εμπορευμάτων έγινε για να αποφευχθεί η κατάσχεσή τους,

ο ισχυρισμός αυτός συνιστά μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο ικανοποιητική απόδειξη του γεγονότος.

(2) Όταν σε οποιαδήποτε διαδικασία, που έχει σχέση με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία και τις αρμοδιότητές του προκύπτει αμφισβήτηση σχετικά με όσον αφορά - τον τόπο της προέλευσης εμπορευμάτων ή όσον αφορά -

(α) τον τόπο της προέλευσης εμπορευμάτων· ή

(β) το γεγονός της καταβολής δασμού ή και φόρου ή και άλλης επιβάρυνσης αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή την παροχή εγγύησης για την καταβολή του δασμού αυτού ή και φόρου ή και άλλης επιβάρυνσης· ή

(γ) αν ο χαρακτηρισμός ή η φύση εμπορευμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων είναι αυτή που καθορίζεται στο κατηγορητήριο, ένταλμα ή άλλο δικονομικό έγγραφο· ή

(δ) το νόμιμο της εισαγωγής ή εκφόρτωσης εμπορευμάτων από κάποιο πλοίο ή σκάφος· ή

(ε) το νόμιμο της φόρτωσης εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος ή το νόμιμο της εξαγωγής ή της μεταφοράς τους μέσω θαλάσσιας οδού· ή

(στ) το νόμιμο της μεταφοράς εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τόπο με σκοπό τη φόρτωσή τους σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος· ή

(ζ) αν εμπορεύματα υπόκεινται ή υπόκειντο σε απαγορευτική διάταξη ή περιορισμό κατά την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή τους από ή προς τη Δημοκρατία,

τότε, εφόσον η διαδικασία αρχίζει από ή εναντίον του Διευθυντή ή κάποιου εξουσιοδοτημένου λειτουργού ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη η οποία φέρεται ότι έγινε σύμφωνα με εξουσία ή αρμοδιότητα που εκχωρήθηκε δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, το βάρος της απόδειξης φέρει το άλλο μέρος της διαδικασίας αυτής.