Τήρηση βιβλίων και αρχείων

120.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να ορίσει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και αρχείων σε πρόσωπα που εγκρίνονται με βάση την τελωνειακή νομοθεσία για τη διενέργεια τελωνειακών πράξεων ή και την εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών.

(2) Τα βιβλία και αρχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, στο Διάταγμα είναι δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων και αρχείων ανάλογα με την ιδιότητα του προσώπου και την έγκριση που παρέχεται σε αυτό από το Διευθυντή.

(3) Εξαιρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει σε ειδικές περιπτώσεις με σχετική οδηγία του προς ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων, όπως τηρούν άλλα βιβλία και αρχεία από αυτά που καθορίζονται στο Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2).

(4) Στο Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) ή στη σε σχετική οδηγία του Διευθυντή που αναφέρεται στο εδάφιο (3), προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι δυνατό να καθορίζεται το είδος, ο τύπος των βιβλίων και αρχείων, ο τρόπος και ο τόπος φύλαξής τους καθώς και ο τρόπος και χρόνος ενημέρωσής τους.

(5)) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και αρχείων σύμφωνα με το εδάφιο (1) υποχρεούνται να τα φυλάττουν για επτά τουλάχιστον ημερολογιακά έτη.

(6) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου υποχρέωση τήρησης αρχείων είναι δυνατόν να εκπληρωθεί με την τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά με μέσα που δύναται να εγκρίνει ο Διευθυντής· και όταν οι εν λόγω πληροφορίες τηρούνται με αυτό τον τρόπο, αντίτυπο οποιουδήποτε εγγράφου που αποτελεί μέρος των αρχείων, τηρουμένου του εδαφίου (7), είναι δεκτό ως απόδειξη σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε πολιτική είτε ποινική, κατά την ίδια έκταση όπως τα ίδια τα αρχεία.

(7) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει ως όρο για να εγκρίνει σύμφωνα με το εδάφιο (6) οποιαδήποτε μέσα τήρησης πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε έγγραφα, εύλογες απαιτήσεις που κρίνει απαραίτητες για να εξασφαλίζεται ότι πληροφορίες θα καθίστανται αμέσως διαθέσιμες σε αυτόν ως να είχαν τηρηθεί τα ίδια τα αρχεία.