Τελωνειακό Μητρώο

119.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Τελωνειακό Μητρώο» στο οποίο εγγράφονται το όνομα και η διεύθυνση προσώπων που εμπλέκονται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην είσοδο ή εισαγωγή ή θέση σε ανάλωση και έξοδο ή εξαγωγή εμπορευμάτων για τα οποία εφαρμόζονται τελωνειακές διαδικασίες καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαίες για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας. Το Μητρώο είναι δυνατό να τηρείται σε οποιοδήποτε τύπο ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης μορφής.

(2) Κάθε πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) οφείλει να εγγραφεί στο Τελωνειακό Μητρώο και να γνωστοποιεί γραπτώς στο Διευθυντή τυχόν αλλαγές στο όνομα, στη διεύθυνση ή στις άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που μπορεί να καταστήσει αναγκαία την τροποποίηση του Τελωνειακού Μητρώου, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμά του καθορίζει τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις των προσώπων που αφορά το εδάφιο (1) και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που είναι συναφές με τις διατάξεις του.