Απόδειξη με πιστοποιητικό

118.-(1) Πιστοποιητικό του Διευθυντή που βεβαιώνει ότι -

(α) κάποιο πρόσωπο ήταν ή δεν ήταν σε οποιαδήποτε ημερομηνία εγγεγραμμένο σε μητρώο δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας· ή

(β) οποιαδήποτε δήλωση ή διασάφηση που απαιτείται με βάση την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία· ή

(γ) οποιοδήποτε ποσό δασμού ή φόρου που εμφαίνεται ως οφειλόμενο σε οποιαδήποτε δήλωση ή διασάφηση που υποβλήθηκε δεν έχει καταβληθεί· ή

(δ) οποιοδήποτε ποσό δασμού ή φόρου που βεβαιώθηκε από το Διευθυντή δεν έχει καταβληθεί· ή

(ε) οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση που επιβλήθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν έχει καταβληθεί· ,

(στ) οποιοσδήποτε τόκος που επιβλήθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν έχει καταβληθεί,

αποτελεί επαρκή απόδειξη του γεγονότος που βεβαιώνει, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

(2) Φωτογραφία οποιουδήποτε εγγράφου που προσκομίζεται στο Διευθυντή για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας και η οποία πιστοποιείται από τον ίδιο ότι συνιστά φωτογραφία του εγγράφου αυτού, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε πολιτική είτε ποινική στην ίδια έκταση όπως το ίδιο το έγγραφο.

(3) Οποιοδήποτε έγγραφο που φέρεται ως πιστοποιητικό σύμφωνα με τα εδάφια (1) ή (2), θεωρείται ότι αποτελεί τέτοιο πιστοποιητικό μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

(4) Οποιοδήποτε έγγραφο προοριζόμενο να υπογραφεί είτε από το Διευθυντή είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο με εξουσιοδότησή του, θεωρείται μέχρι απόδειξης του αντιθέτου ότι έχει υπογραφεί και εκδοθεί προσηκόντως από το Διευθυντή και είναι δυνατό, με την προσκόμιση αντιγράφου, να αποδεικνύεται ότι υπογράφηκε με αυτό τον τρόπο.

(5) Πιστοποιητικό του Διευθυντή που βεβαιώνει ότι έγγραφο έχει υποβληθεί από πρόσωπο με χρήση του κωδικού που έχει χορηγηθεί σε αυτό από το Διευθυντή για την υποβολή εγγράφων σε μηχανογραφημένη μορφή αποτελεί επαρκή απόδειξη, σε ποινική ή πολιτική διαδικασία, του γεγονότος που βεβαιώνει μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.