Παράλειψη φύλαξης συνοδευτικών εγγράφων διασάφησης

99. Σε περίπτωση που το υπόχρεο για τη φύλαξη τους πρόσωπο παραλείψει να φυλάξει τα συνοδευτικά έγγραφα διασάφησης, δήλωσης ή εγγράφου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 122(2) του παρόντος νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δυο αυτές ποινές.