Ποινική και αστική ευθύνη συμβούλων

115.-(1) Σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος το οποίο προβλέπεται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα φέρουν, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οι διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου και υπόκεινται ωσαύτως σε ποινική δίωξη και ανάλογη ποινή.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “διευθύνων αξιωματούχος” σε σχέση με νομικό πρόσωπο σημαίνει οποιονδήποτε διευθυντή, γραμματέα ή άλλο παρόμοιο αξιωματούχο του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος.

(3) Πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υπέχει ποινική ευθύνη για τελούμενο από νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.