Καθορισμός ποινής ανάλογα με την αξία του εμπορεύματος

114. Όταν η προβλεπόμενη στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ποινή καθορίζεται ανάλογα με την αξία οποιουδήποτε εμπορεύματος, η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση την τιμή, την οποία εύλογα δύναται κάποιος να αναμένει ότι τα εμπορεύματα αυτά θα αποκόμιζαν, μετά την καταβολή του δασμού ή και φόρου στον οποίο αυτά τυχόν υπόκεινται, αν πωλούντο στην ελεύθερη αγορά κατά ή περί την ημερομηνία, κατά την οποία διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα, για το οποίο επιβάλλεται η ποινή.