Παράνομη κατοχή, εμπορία εμπορευμάτων, κ.τ.λ.

93. Πρόσωπο το οποίο αποκτά κατοχή ή με οποιονδήποτε τρόπο ενέχεται στη μεταγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, στέγαση, φύλαξη ή απόκρυψη οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή εμπορεύεται οποιαδήποτε εμπορεύματα  για τα οποία δεν καταβλήθηκε δασμός ή και φόροι ή πρόκειται να αποφευχθεί η καταβολή τους, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.