Αναληθείς δηλώσεις

92.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) με πρόθεση εξαπάτησης, προσάγει, παραδίδει ή αποστέλλει ή κατ΄ άλλο τρόπο χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναληθές σε ουσιώδες στοιχείο· ή

(β) κατά την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε ουσιώδες στοιχείο ή απερίσκεπτα προβαίνει σε δήλωση που είναι αναληθής σε ουσιώδες στοιχείο,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Η αναφορά του εδαφίου (1)(α) σε προσαγωγή, παράδοση, αποστολή ή κατ΄ άλλο τρόπο χρησιμοποίηση εγγράφου που είναι αναληθές σε ουσιώδες στοιχείο, με πρόθεση εξαπάτησης, περιλαμβάνει αναφορά σε παράδοση, αποστολή ή χρησιμοποίηση κατ΄ άλλο τρόπο τέτοιου εγγράφου, με πρόθεση εξασφάλισης ότι μια συσκευή θα ανταποκριθεί στο έγγραφο ωσάν να ήταν αληθινό έγγραφο.

(3) Η αναφορά στα εδάφια (1)(α) και (2) σε προσαγωγή, παράδοση ή αποστολή εγγράφου περιλαμβάνει και αναφορά σε οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα έγγραφο να προσαχθεί, παραδοθεί ή αποσταλεί.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των πιο πάνω εδαφίων, οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού κάτω από περιστάσεις, οι οποίες αποκλείουν ενοχή του σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι χίλια ευρώ (€1.000).