Δόλια αποφυγή καταβολής δασμού ή και φόρου, κ.τ.λ

91.-(1) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του ή λόγω βαριάς αμέλειας ενέχεται με οποιονδήποτε τρόπο στην αποφυγή καταβολής οφειλόμενων σε εμπορεύματα δασμού ή και φόρων ή εν γνώσει του ή λόγω βαριάς αμέλειας προβαίνει σε ενέργειες με σκοπό την αποφυγή καταβολής οφειλόμενων σε εμπορεύματα δασμού ή και φόρων, είτε από το ίδιο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει την τριπλάσια αξία των εμπορευμάτων ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά του εδαφίου (1) σε αποφυγή καταβολής δασμού ή και φόρου περιλαμβάνει αναφορά στην εξασφάλιση επιστροφής δασμού ή και φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.