Προθεσμίες και τρόποι καταβολής

40. Ο Διευθυντής δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις προθεσμίες και τον τρόπο καταβολής ή αναβολής της τελωνειακής οφειλής και των παρεχό΅ενων εγγυήσεων, σε συνδυασ΅ό ΅ε τις αντίστοιχες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.