Ειδικές περιπτώσεις

39.-(1) Σε περίπτωση που υποβληθεί διασάφηση για ένα από τα πιο κάτω καθεστώτα -

(α) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς· ή

(β) υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εισδοχής, με μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς,

και η εν λόγω διασάφηση για ένα από τα πιο πάνω καθεστώτα γίνεται με βάση στοιχεία εξαιτίας των οποίων δεν εισπράττονται εν μέρει ή και καθόλου οι νομίμως οφειλόμενοι δασμοί, τότε τα πρόσωπα τα οποία παρέσχαν τα αναγκαία για τη συμπλήρωση της διασάφησης αυτά στοιχεία και τα οποία γνώριζαν ή όφειλαν λογικά να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά ήταν εσφαλμένα, μπορούν επιπρόσθετα να θεωρηθούν οφειλέτες.

(2) Σε περίπτωση που η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί από πράξη η οποία κατά τη στιγμή της διάπραξής της εδιώκετο ως ποινικό αδίκημα, η γγνωστοποίηση στον οφειλέτη του ποσού των δασμών είναι δυνατό να γίνει και μετά την παρέλευση της τριετούς προθεσμίας που αναφέρεται στις αντίστοιχες Ενωσιακές διατάξεις, αλλά όχι ΅ετά την πάροδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία γένεσης της τελωνειακής οφειλής.