Κατακράτηση ή κατάσχεση εμπορευμάτων ως υποκειμένων εις δήμευση

104. Εμπορεύματα κατακρατούνται ή κατάσχονται ως υποκείμενα εις δήμευση σε περίπτωση -

(α) δόλιας αποφυγής καταβολής δασμού ή και φόρου·,

(β) παράτυπης εισαγωγής τους στο τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας·,

(γ) παράτυπης εξαγωγής τους από το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας·,

(δ) εισαγωγής ή εξαγωγής τους κατά παράβαση απαγορευτικής διάταξης ή περιορισμού που προβλέπονται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία·,

(ε) μεταφοράς, απόκρυψης, φόρτωσης ή με άλλο τρόπο απομάκρυνσής τους από εγκεκριμένες αποθήκες, υποστατικά, τόπους ή χώρους υπό τελωνειακή επιτήρηση χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών ή και φόρων·,

(στ) χρησιμοποίησής τους για τη μεταφορά, εναπόθεση ή απόκρυψη, ανάμειξη, συσκευασία εμπορευμάτων που υπόκεινται εις δήμευση, είτε κατά το χρόνο που αυτά υπόκειντο εις δήμευση είτε με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος·,

(ζ) παράβασης όρων ή περιορισμών που επιβλήθηκαν από άδεια ή έγκριση του Διευθυντή που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας·,

(η) χρησιμοποίησης εγγράφου για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας που είναι αναληθές σε οποιοδήποτε στοιχείο ή αναληθούς δηλώσεως που αφορούν τα εν λόγω εμπορεύματα·,

(θ) εξεύρεσης κρυμμένου εμπορεύματος που υπόκειται σε δασμό ή και φόρο στις αποσκευές επιβάτη ή μεταφοράς του κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης ή περιορισμό που προβλέπεται από την άλλη νομοθεσία·,

(ι) κατοχής, μεταγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, στέγασης, φύλαξης, απόκρυψης, εμπορίας τους, όταν έχει ή πρόκειται να αποφευχθεί η καταβολή του δασμού ή και φόρου ή όταν αυτά παραβιάζουν απαγορευτική διάταξη ή περιορισμό που προβλέπεται από την άλλη νομοθεσία·,

(ια) οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ια) περιλαμβάνουν και την απόπειρα διάπραξης της πράξης που αναφέρεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, όπου εισαγωγή ή εξαγωγή για τους σκοπούς του άρθρου αυτού περιλαμβάνει είσοδο ή έξοδο ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν πλοίο, αεροσκάφος, όχημα ή ζώο υπόκειται εις δήμευση δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, είτε σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το άρθρο αυτό είτε με οποιοδήποτε άλλο άρθρο αυτήςτρόπο, όλα τα σύνεργα, εξαρτήματα ή έπιπλα του υπόκεινται επίσης εις δήμευση.