Υπολογισμός της τελωνειακής οφειλής και της άλλης τελωνειακής οφειλής

45. Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, ο Διευθυντής υπολογίζει την τελωνειακή οφειλή ή την άλλη τελωνειακή οφειλή μόλις διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία και εγγράφει αυτή στα λογιστικά βιβλία ή σε οποιοδήποτε άλλο υπόθεμα το οποίο υπέχει θέση βιβλίου, περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης καταχώρησης (καταλογισμός).