Καταλογισμός της τελωνειακής οφειλής και της άλλης τελωνειακής οφειλής

46. Ο Διευθυντής με απόφαση γνωστοποίησήτου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίαςκαθορίζει τους πρακτικούς τρόπους καταλογισμού της τελωνειακής οφειλής. Στην απόφαση γνωστοποίηση αυτή είναι δυνατό να προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι καταλογισμού ανάλογα με το αν, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους υπό τους οποίους γεννάται η τελωνειακή οφειλή, εξασφαλίζεται ο Διευθυντής ή όχι ως προς την καταβολή των εν λόγω ποσών.