Εμπορεύματα που λογίζονται ως αζήτητα, κ.τ.λ

68.-(1) Τα εμπορεύματα τα οποία εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις, λογίζονται ως αζήτητα και οδηγούνται υποχρεωτικά στη διαδικασία της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71: Στη διαδικασία της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, οδηγούνται υποχρεωτικά τα εμπορεύματα για τα οποία ισχύουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Αν μετά την καταχώρηση και την αποδοχή της διασάφησης, ο διασαφηστής αποχωρήσει ή δεν προσφέρει την απαραίτητη συνδρομή και δεν προσέλθει, εντός τεσσάρων ημερών από την αποδοχή της διασάφησης, για την εξέταση των εμπορευμάτων. Σε τέτοια περίπτωση, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εξετάζει, έστω και αν απουσιάζει ο διασαφηστής, τα εμπορεύματα ή συνεχίζει την εξέταση, αν αυτή είχε αρχίσει πριν από την αποχώρηση του διασαφηστή, αφού γίνει μνεία στη διασάφηση για την παρουσία ή την απουσία του: .

Νοείται ότι, η Η πιο πάνω προθεσμία είναι δυνατό να παραταθεί κατά περίπτωση, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων μέχρι και τρεις μήνες και εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι.

(β) Αν τα εμπορεύματα, εντός οκτώ ημερών ή και μετά παράταση το πολύ πέντε ημερών, που είναι δυνατό να χορηγηθεί από το Διευθυντή, ύστερα από αίτηση του διασαφηστή, μετά την εξέτασή τους με παρουσία του διασαφηστή, δεν παραληφθούν ή αν δεν παρασχεθεί εγγύηση για τους δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν απαιτείται εξέταση των εμπορευμάτων πριν την έκδοση της άδειας παραλαβής:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα πιο πάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν προσκομίστηκαν τα έγγραφα, από την προσκόμιση των οποίων εξαρτάται η υπαγωγή τους στο τελωνειακό καθεστώς στο οποίο διασαφίστηκαν ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας παραλαβής.

(2) Ο Διευθυντής δύναται, με ευθύνη και με δαπάνες του διασαφηστή, να εγκρίνει τη μη μεταφορά των εμπορευμάτων σε αποθήκες Δημοσίου και να επιτρέψει να βρίσκονται σε χώρους που εγκρίθηκαν από αυτόν.

(3) Αν τα εμπορεύματα υπόκεινται σε φθορά ή είναι δυσχερής η φύλαξή τους, ο Διευθυντής δύναται να συντμήσει τις προθεσμίες του άρθρου αυτού.

(4) Σε περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος από για τη διατήρηση των εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να καταστρέψει τα εμπορεύματα:

Νοείται ότι, οι σχετικές δαπάνες καταστροφής βαρύνουν το διασαφηστή.