Αζήτητα εμπορεύματα

67.-(1) Τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται διά θαλάσσης ή διά αέρος και δεν παραλαμβάνονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δηλωτικού φορτίου, τα εμπορεύματα θεωρούνται αζήτητα και μεταφέρονται σε αποθήκη Δημοσίου με έξοδα που επιβαρύνουν τα εμπορεύματα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 71 που προβλέπουν για την εκποίηση εμπορευμάτων:

Νοείται ότι, εμπορεύματα δυνατόν να μη μεταφέρονται σε αποθήκη Δημοσίου εάν η μεταφορά είναι οικονομικά ασύμφορη ή δεν είναι δυνατή για ειδικούς λόγους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων  ή απορριμμάτων ή θραυσμάτων ή αποβλήτων, τα έξοδα μεταφοράς ή καταστροφής ή άλλα έξοδα βαρύνουν τον κάτοχό τους.

(2) Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών ή άλλης προθεσμίας που καθορίζει ο Διευθυντής από την ημερομηνία που τα εμπορεύματα καθίστανται αζήτητα, ο Διευθυντής δύναται να τα εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 71.