Εμπορεύματα που διακινούνται με το ταχυδρομείο

66. Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τα είδη που διακινούνται με το ταχυδρομείο και υπόκεινται σε έλεγχο από το Τμήμα Τελωνείων, καθορίζονται με Κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ταχυδρομείων Νόμου.