Εύφλεκτες ύλες, κ.τ.λ

65.-(1) Τα εισαγόμενα δοχεία ή δέματα που περιέχουν εύφλεκτες, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον ύλες και ουσίες, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη και ευανάγνωστη επιγραφή, που να δηλώνει το περιεχόμενο και την επικινδυνότητά τους. Οι μεταφορείς ή οι ναυτικοί πράκτορες ή οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να δηλώνουν ξεχωριστά στο Διευθυντή την εισαγωγή των δοχείων ή δεμάτων αυτών πριν την εκφόρτωσή τους.

(2) Απαγορεύεται η φόρτωση οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης σύμφωνα με την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εκρηκτικών Υλών Νόμο, σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος για εξαγωγή, μέχρις ότου υποβληθεί σχετική διασάφηση με τέτοιο τύπο και τρόπο και να περιέχει τέτοια στοιχεία, που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής.