Εξουσία ελέγχου εισερχομένων ή εξερχομένων προσώπων από και προς τρίτη χώρα

64. Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται από ή εξέρχεται προς τρίτη χώρα, οφείλει να απαντά σε ερωτήσεις που δυνατόν να τεθούν σε αυτόν από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό το Διευθυντήσχετικά με τις αποσκευές του και οποιοδήποτε είδος περιέχεται σε αυτές ή μεταφέρεται από αυτό.