Αποσκευές επιβατών

63.-(1) Οι επιβάτες που προέρχονται από τρίτη χώρα οφείλουν να προσκομίζουν τις αποσκευές τους στο τελωνείο εισόδου για εξέταση και να δηλώνουν προφορικά, σε τόπο, χρόνο και με τέτοιο τρόπο που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής, οτιδήποτε περιέχεται στις αποσκευές τους ή μεταφέρεται από αυτούς.

(2) Τηρουμένης της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, είδη τα οποία υπόκεινται σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις παραδίδονται στον επιβάτη μετά την καταβολή των αναλογούντων επιβαρύνσεων.

(3) Τα επαν αναφερόμενα στο εδάφιο (2) είδη, για τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να καταβληθούν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις κατά την άφιξή τους, παραδίδονται προς φύλαξη του τελωνείου.

(4) Αποσκευές επιβατών οι οποίες δεν παραλαμβάνονται εντός ενενήντα (90) ημερών από την παράδοσή τους στο τελωνείο, εξετάζονται από αυτό, λογίζονται ως αζήτητες και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 για την εκποίησή τους.

(5) Οι αποσκευές των επιβατών είναι δυνατόν να διαμετακομίζονται, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων περί διαμετακόμισης.