Εφαρμογή κατ’ αναλογία διατάξεων Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και των διατάξεων εφαρμογής του

43. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, καιστην εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσία ή στην εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία, για τους φόρους που αφορούν εισαγόμενα εμπορεύματα, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και οι Διατάξεις Εφαρμογής του σε σχέση με την τελωνειακή οφειλή, όσον αφορά εισαγόμενα εμπορεύματα.