Εφαρµογή κατ’ αναλογίαν διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, των εκτελεστικών διατάξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων

43. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, καιστην εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσία ή στην εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία, για τους φόρους που αφορούν εισαγόμενα εμπορεύματα, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, οι εκτελεστικές διατάξεις και οι κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις σε σχέση με την τελωνειακή οφειλή, όσον αφορά εισαγόμενα εμπορεύματα.