Δημόσιες προσωρινές αποθήκες

33.-(1) Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων στις Δημόσιες προσωρινές αποθήκες ή και χώρους, που καθορίζει ή εγκρίνει ο Διευθυντής, καθώς και η παράδοση αυτών στο Τμήμα Τελωνείων, γίνεται ύστερα από άδεια του Διευθυντή με βάση το δηλωτικό του φορτίου. εισαγωγής.

(2) Αν, κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων διαπιστωθούν ελλείμματα ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας, που φέρουν σαφή σημεία παραβίασης ή διαρρέουν ή είναι κενά του περιεχομένου τους, για την παραλαβή των εμπορευμάτων αυτών εκ μέρους του Τμήματος Τελωνείων συντάσσεται και υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό το Διευθυντή και το μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπό του, κατάσταση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από το Διευθυντή, η οποία δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο και στην οποία αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια η κατάσταση και το περιεχόμενο των πιο πάνω μέσων συσκευασίας κατά βάρος, ποσότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων, καθώς και τα ληφθέντα μέτρα.

(3) Για τα ελλείμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), ο Διευθυντής προβαίνει στη βεβαίωσή τους και εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην είσπραξη των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά.

(4) Η Δημοκρατία δεν ευθύνεται για τις φυσικές απομειώσεις, φθορές ή βλάβες των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων στις Δημόσιες προσωρινές αποθήκεςαποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, που τελούν υπό τη διαχείριση του Τμήματος Τελωνείων καθώς και για τις οφειλόμενες σε ανώτερη βία.

(5) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για τη διαχείριση των Δημόσιων προσωρινών αποθηκών.