Έγκριση αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης

32.-(1) Ο Διευθυντής εγκρίνει σε οποιοδήποτε λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, χώρους για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων μέχρις ότου τα εμπορεύματα αυτά τεθούν σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθούν, οι οποίοι θα αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ως "αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης". Οι αποθήκες αυτές δύνανται να είναι Δημόσιες προσωρινές αποθήκες των οποίων τη διαχείριση έχει το Τμήμα Τελωνείων ή Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες των οποίων τη διαχείριση έχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, η διαχείριση των οποίων δύναται να ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για χρονικές περιόδους και με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δύναται μεταξύ άλλων να καθορίσει -

(α) τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες· αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που προβλέπονται στο εδάφιο (1)·

(β) τη διαδικασία παραλαβής των εμπορευμάτων·

(γ) τους όρους αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των εμπορευμάτων·

(δ) τον τρόπο παρακολούθησης και άσκησης του τελωνειακού ελέγχου τόσο των εμπορευμάτων όσο και των Ιδιωτικών προσωρινών αποθηκών· χώρων·

(ε) το χρόνο λειτουργίας των Ιδιωτικών προσωρινών αποθηκών αποθηκών και χώρων αυτών και τους λόγους ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πριν από το χρόνο λήξης αυτής·

(στ) τις εγγυήσεις που θα παρέχονται για τη διασφάλιση των οφειλόμενων κάθε φορά προς το Δημόσιο δασμών, φόρων και άλλών επιβαρύνσεων, για τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται·

(ζ) [Διαγράφηκε]·

(η) κάθε άλλο θέμα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο απαιτεί ή είναι δεκτικό ρύθμισης.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίσει:

(α) τέλη διαχείρισης των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης τις οποίες διαχειρίζονται άλλα, εκτός από το Τμήμα Τελωνείων, πρόσωπα·

(β) αποθηκευτικά τέλη για εμπορεύματα τα οποία εναποτίθενται σε αποθήκες τις οποίες διαχειρίζεται το Τμήμα Τελωνείων· και

(γ) τέλη επίβλεψης ή και τέλη υπερωρίας για παροχή υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να αναθέσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διαχείριση εμπορευμάτων που εκφορτώνονται σε Δημόσιες προσωρινές αποθήκες.

(5) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε και για εύλογη αιτία να ανακαλέσει ή διαφοροποιήσει την έγκριση ή και τους όρους έγκρισης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (2).