Είσοδος και επιτήρηση εμπορευμάτων

31.-(1) Τα εμπορεύματα, που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας, υποβάλλονται, από τη στιγμή της εισόδου τους, σε τελωνειακή επιτήρηση ή και έλεγχο, προσκομίζονται δε, χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει το τελωνείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο αρμόδιο τελωνείο ή σε άλλο χώρο που εγκρίνεται ή καθορίζεται.

(2) Με τον ανάλογο τρόπο, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), στο αρμόδιο τελωνείο προσκομίζονται στο αρμόδιο τελωνείο και τα ενωσιακά εμπορεύματα που αποστέλλονται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος και διακινούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις, με την κάλυψη εγγράφου κοινοτικής διαμετακόμισης ή εγγράφου που επέχει θέση εγγράφου κοινοτικής διαμετακόμισης ή αντιτύπου εγγράφου ελέγχου.