Εκφόρτωση εμπορευμάτων σε χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από το Διευθυντή

30. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του δηλωτικού ή καθυστέρησης εκφόρτωσης των εμπορευμάτων, ο Διευθυντής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δικαιούται να διατάξει, με κίνδυνο και έξοδα του μεταφορέα, την εκφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς, στο οποίο βρίσκονται, στους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από το Διευθυντή, για να εξασφαλίζεται ο έλεγχος τόσο των εμπορευμάτων όσο και του μέσου μεταφοράς.