Εξουσία άρνησης παροχής ή ακύρωσης άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους

29. O Διευθυντής για να επιτύχει κατακράτηση πλοίου ή αεροσκάφους κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας που παραχωρήθηκε σε αυτό από οποιαδήποτε διάταξη της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας δύναται -

(α) οποτεδήποτε να αρνηθεί την παροχή άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους. και

(β) σε περίπτωση που έχει παρασχεθεί τέτοια άδεια απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους και ενόσω το πλοίο βρίσκεται εντός των ορίων οποιουδήποτε λιμένα ή το αεροσκάφος σε οποιοδήποτε τελωνειακό αερολιμένα, να απαιτήσει όπως επιστραφεί σε αυτόν η άδεια που έχει παραχωρηθεί:

Νοείται ότι, η απαίτηση αυτή υποβάλλεται προφορικά ή εγγράφως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον δε είναι έγγραφη επιδίδεται -

(α) με προσωπική παράδοση. ή

(β) αφήνεται στην τελευταία γνωστή κατοικία του. ή

(γ) παραδίδεται σε πρόσωπο στο πλοίο ή αεροσκάφος, το οποίο εμφανίζεται ότι έχει την ευθύνη ή διακυβέρνηση του πλοίου ή αεροσκάφους ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν η απαίτηση επιστροφής άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους ενεργείται όπως στην προαναφερόμενη επιφύλαξη, η άδεια καθίσταται άμεσα άκυρη.