Παρακολούθηση

82. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας δύναται να παρακολουθεί πρόσωπο, οίκημα, όχημα, σκάφος και εμπορεύματα, εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προβλέπεται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή ενδεχόμενης διάπραξης τέτοιου αδικήματος ή για την παροχή συνδρομής μετά από γραπτή αίτηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 11 και 16 της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κυρωτικό) Νόμο.