Επιφυλάξεις

124.-(1) Οποιοσδήποτε Κανονισμός, Διάταγμα, γΓνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο ή άλλη πράξη, η οποία ισχύει αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος της τελωνειακής νομοθεσίας, που έχει εκδοθεί δυνάμει οποιωνδήποτε Νόμων ή διατάξεων αυτών που καταργούνται από τον παρόντα Νόμο, η οποία αφορά οποιοδήποτε ζήτημα, για το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Διευθυντής έχει εξουσία δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας όπως εκδίδει Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Γνωστοποιήσεις ή να παρέχει οδηγίες ή επιβάλλει όρους ή περιορισμούς, τυγχάνει εφαρμογής, στην έκταση που δεν αντίκειται στις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, μέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή το Διευθυντή ως αν είχε εκδοθεί, παρασχεθεί ή επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά αντίστοιχη διάταξη στην τελωνειακή νομοθεσία.

(2) Διορισμοί που έγιναν, εντολές, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή εγκρίσεις οι οποίες παρασχέθηκαν από το Διευθυντή δυνάμει οποιωνδήποτε Νόμων ή διατάξεων αυτών που καταργούνται από τον παρόντα Νόμο, οι οποίοι τελούσαν σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος της τελωνειακής νομοθεσίας, θα ισχύουν ως αν έγιναν ή παρασχέθηκαν δυνάμει της αντίστοιχης διάταξης της τελωνειακής νομοθεσίας, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις πιο πάνω διατάξεις και εφόσον ρητά δεν ανακληθούν ή τροποποιηθούν.

(3) Αρμοδιότητες οι οποίες αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ενασκούνταν για λογαριασμό κάποιου άλλου προσώπου από το Διευθυντή ή από πρόσωπα που διορίζονται από το Διευθυντή για το σκοπό αυτό, θα συνεχίσουν να ασκούνται από αυτούς, μέχρι να γίνουν άλλες διευθετήσεις, και αν ακόμη οι αρμοδιότητες αυτές δεν αναφέρονται ρητά στην τελωνειακή νομοθεσία.

(4) Έγγραφο το οποίο αναφέρεται στους Νόμους ή στις διατάξεις αυτών που καταργούνται από τον παρόντα Νόμο, ερμηνεύεται, εκτός αν προκύπτει πρόθεση για το αντίθετο στην τελωνειακή νομοθεσία, ως αναφερόμενο στην τελωνειακή νομοθεσία.

(5) Οι εγγραφές στο Τελωνειακό Μητρώο για σκοπούς χρήσης μηχανογραφημένης μεθόδου που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα ισχύουν ως αν έγιναν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 119 του παρόντος Νόμου.