Καταργήσεις

125.-(1) Οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 μέχρι (Αρ. 4) του 2003 καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004.

(2) Οι περί Ελευθέρων Ζωνών Τελωνειακοί Κανονισμοί του 1981 καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004.

(3) Η συνέχεια της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα τελωνεία δεν επηρεάζεται από την αντικατάσταση των καταργηθέντων Νόμων από την τελωνειακή νομοθεσία.